Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Handelsonderneming WK, te Haaksbergen.
Contractpartij de natuurlijke of rechtspersoon met wie Handelsonderneming WK een Overeenkomst sluit, heeft gesloten of voornemens is een Overeenkomst te sluiten.
Overeenkomst tussen Handelsonderneming WK en de Contractpartij, in het bijzonder een koopovereenkomst.
Zaak c.q. Zaken de roerende zaak of zaken die het onderwerp vormen van de koopovereenkomst tussen Handelsonderneming WK en haar Contractpartij.
Gebruiksvoorschriften voor of bij aflevering van de Zaken aan de Contractpartij ter hand gestelde of medegedeelde instructies met betrekking tot de wijze waarop de Zaken behandeld, bewaard, gebruikt en toegepast dienen te worden.

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Handelsonderneming WK en op alle Overeenkomsten tussen Handelsonderneming WK en haar Contractpartijen.
2.2 De eventueel door de Contractpartij gehanteerde algemene voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst tussen Handelsonderneming WK en de Contractpartij, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Handelsonderneming WK zijn aanvaard.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Handelsonderneming WK zijn vrijblijvend en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door bevoegde vertegenwoordigers van Handelsonderneming WK, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3: totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand door de akkoordverklaring van de Contractpartij met de offerte of aanbieding van Handelsonderneming WK in geschrift of per mail; door een schriftelijke bevestiging door Handelsonderneming WK van een mondeling bestelling; door ondertekening van een Overeenkomst door de Contractpartij en Handelsonderneming WK dan wel, indien Handelsonderneming WK uitvoering heeft gegeven aan een Overeenkomst door levering van een of meer Zaken door feitelijke overhandiging of door verzending daarvan per post, koerier of welke andere wijze dan ook.
3.2 Met de totstandkoming van de overeenkomst verbindt de Contractpartij zich de Zaken daadwerkelijk af te nemen. In geval ontbinding van een Overeenkomst door de Contractpartij voordat levering heeft plaatsgevonden heeft Handelsonderneming WK recht op een schadevergoeding gelijk aan 70% van de overeengekomen koopsom.
3.3 Alle genoteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Zet-, druk- en type fouten worden voorbehouden

Artikel 4: levering en risico-overgang
4.1 In beginsel worden de Zaken door of namens de Contractpartij bij Handelsonderneming WK afgehaald dan wel door Handelsonderneming WK op een tussen haar en een Contractpartij overeengekomen wijze toegezonden. In dat laatste geval dient de Contractpartij ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon aanwezig is op de afgesproken bezorg-dag op het afgesproken afleveradres voor het in ontvangst nemen van de Zaken. Indien de Contractpartij Handelsonderneming WK niet tijdig schriftelijk instructies geeft ten aanzien van de wijze van verzending, is Handelsonderneming WK vrij in de keuze van vervoer.
4.2 Verzending geschiedt ongefrankeerd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Indien de in het eerste lid bedoelde bevoegde persoon niet op de afgesproken bezorg-dag en/of op het afgesproken afleveradres aanwezig is heeft Handelsonderneming WK het recht de Zaken mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder transport- en administratiekosten, zijn voor rekening van de Contractpartij en worden in mindering gebracht op een eventuele creditnota.
4.4 Bij aflevering op een overeengekomen afleveradres, verplicht Handelsonderneming WK zich in te spannen om de Zaken binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4.5 Vanaf het moment dat Handelsonderneming WK de Zaken ter verzending heeft aangeboden aan, bijvoorbeeld, TNT Post of een koerier; dan wel een aanvang heeft gemaakt van de verzending van de Zaken door haarzelf; dan wel op het moment van de feitelijke aflevering ten kantore van Handelsonderneming WK zijn de Zaken en het gebruik daarvan voor rekening en risico van de Contractpartij. Handelsonderneming WK zal behoudens andersluidende vooraf gemaakte afspraken de Zaken op geen enkele wijze verzekeren voor welke schade dan ook voor de periode tussen de aanvang van de verzending en de aflevering.

Artikel 5: inontvangstneming en controle
5.1 De Contractpartij heeft het recht om de Zaken voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te (laten) controleren. Indien de Contractpartij niet binnen acht dagen na de feitelijke levering op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de Zaken schriftelijk of per e-mail aan Handelsonderneming WK heeft doorgegeven, worden de Zaken geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

Artikel 6: betaling
6.3 De door de Contractpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van openstaande renten en kosten en vervolgens eerst van de oudste opeisbare factuur.
6.4 Onverminderd de verschuldigdheid van de rente is de Contractpartij bij niet tijdige betaling verplicht alle kosten die Handelsonderneming WK om tot inning van de facturen te komen moet maken aan Handelsonderneming WK te vergoeden. Daaronder wordt verstaan kosten tot verzekering van haar rechten; de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (waaronder kosten terzake deurwaarders en schade-experts) een en ander onverminderd het recht van Handelsonderneming WK om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, rente en kosten in verband met de niet; niet tijdige c.q. niet behoorlijke nakoming van de Overeenkomst. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het totaal verschuldigde bedrag, inclusief rente en kosten met een minimum van € 175,00.
6.5 Alle Zaken blijven eigendom van Handelsonderneming WK totdat de Contractpartij de door haar verschuldigde volledige koopsom heeft voldaan ten aanzien van vorderingen uit de bewuste of gelijksoortige Overeenkomst met Handelsonderneming WK, alsmede ten aanzien van vorderingen wegens een tekortkoming in de nakoming door de Contractpartij van deze of een soortgelijke overeenkomst inclusief eventuele rente en kosten aan Handelsonderneming WK is voldaan terwijl het risico voor de Zaken bij de Contractpartij blijft berusten.

Artikel 7: aansprakelijkheid en verplichtingen van de Contractpartij
7.1 De Contractpartij vrijwaart Handelsonderneming WK tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de zaken, gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen.
7.2 Het is de Contractpartij verboden de zaken door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken; geheel of gedeeltelijk te repareren; te plaatsen of (de)monteren.
7.3 In geval van doorlevering door de Contractpartij aan een derde blijft de Contractpartij aansprakelijk voor de behoorlijke nakoming van de Overeenkomst ten opzichte van Handelsonderneming WK en is de Contractpartij onverkort gebonden aan deze algemene voorwaarden. Zulks geldt met name ook voor de bepalingen in dit artikel. Zo kan derhalve nimmer aan Handelsonderneming WK worden tegengeworpen dat de schade aan de Zaken veroorzaakt is door de derde aan wie de Contractpartij de Zaken heeft geleverd.
7.4 Alle ten behoeve van een offerte, aanbieding of bestelling verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, blijven eigendom van Handelsonderneming WK. Het is de Contractpartij verboden deze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden concurrerende bedrijven te tonen of te overhandigen of op welke wijze dan ook kenbaar te maken, een en ander op straffe van een niet voor matiging vatbare en ineens opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding.

Artikel 8: aansprakelijkheid van Handelsonderneming WK
8.1 De aansprakelijkheid van Handelsonderneming WK voor de door de Contractpartij geleden en te lijden (gevolg)schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid of voor materiaalfouten is uitgesloten Onder de uitsluiting van de aansprakelijkheid van Handelsonderneming WK valt mede de uitsluiting voor de aansprakelijkheid voor gebreken die tijdens reparatie of beproeving niet aan het licht zijn gekomen en daarna mochten optreden of gebreken die Handelsonderneming WK schriftelijk op zich heeft genomen te verhelpen.
8.2 Onder schade wordt in dit artikel mede verstaan het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan zaken. In geval er sprake is van schade aan personen wordt onder schade verstaan lichamelijk letsel, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
8.3 Indien er in de visie van de Contractpartij sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Handelsonderneming WK dient deze binnen veertien dagen na vaststelling daarvan schriftelijk aan Handelsonderneming WK te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat Handelsonderneming WK niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (gevolg)schade eventueel uit die vermeende tekortkoming voortvloeit. Reclames dienen binnen de zeven werkdagen schriftelijk aan Handelsonderneming WK kenbaar gemaakt te worden.
8.4 Handelsonderneming WK is uitdrukkelijk gerechtigd het verkochte goed te vervangen of aan te vullen. Tot verdere vergoeding van schade is Handelsonderneming WK niet gehouden.
8.5 Na levering is Handelsonderneming WK van alle aansprakelijkheid voor de goederen ontheven, in welke zin dan ook.

Artikel 9: Garanties
9.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Handelsonderneming WK twaalf maanden garantie zonder kilometer- of urenbeperking op zowel de gereviseerde als nieuw geleverde zaken. Deze garantie beperkt zich tot fabrieks- en/of revisiefouten.
9.2 Op van derden betrokken zaken of onderdelen daarvan gelden de garantietermijnen en condities welke door de fabrikanten en/of leveranciers van deze zaken worden gesteld.
9.3 Zaken welke Handelsonderneming WK ter beoordeling voor garantie worden toegestuurd, moeten voor risico en voor rekening van de Contractpartij aan het adres van Handelsonderneming WK worden afgeleverd. De terugzending geschiedt tevens voor risico en rekening van de Contractpartij.
9.4 Indien de aanspraak op garantie wordt gehonoreerd, is Handelsonderneming WK slechts gehouden tot vervanging dan wel reparatie van het geleverde, dit ter beoordeling van Handelsonderneming WK.
9.5 Elke aanspraak op garantie vervalt indien de Contractpartij en/of door haar ingeschakelde derden zonder voorafgaande kennisgeving aan, én schriftelijke toestemming van Handelsonderneming WK werkzaamheden en/of modificaties heeft verricht aan Zaken en/of onderdelen daarvan ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
9.6 Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de Contractpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van de Zaken. Onder ondeskundig gebruik wordt mede verstaan het niet in acht nemen van montage instructies.
9.7 Indien onderdelen worden vervangen ter voldoening aan de garantieverplichtingen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Handelsonderneming WK.
9.8 Voldoet de Contractpartij niet, niet volledig dan wel niet tijdig aan enige tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Handelsonderneming WK niet gehouden tot de nakoming van haar garantieverplichting zolang die situatie voortduurt.

Artikel 10: ontbinding en opschorting
10.1 In de volgende gevallen is de Contractpartij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en heeft Handelsonderneming WK zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is de bevoegdheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht haar recht nakoming, schadevergoeding en opschorting te vorderen:
a. indien de Contractpartij een of meer van haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt indien de Contractpartij failliet wordt verklaard; in surseance van betaling komt te verkeren dan wel onder het regime van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen komt te vallen;
b. indien de onderneming van de Contractpartij geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of geliquideerd en/of;
c. indien op het vermogen van de Contractpartij beslag wordt gelegd.
10.2 Indien Handelsonderneming WK gebruik maakt van haar in het vorige lid omschreven recht zal zij de Contractpartij daarvan in kennis stellen. Handelsonderneming WK is dan gerechtigd om de Zaken bij de Contractpartij terug te halen. De Contractpartij is verplicht alsdan aan dat terughalen haar medewerking te verlenen. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is ook op die situatie van toepassing.
10.3 Handelsonderneming WK heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten indien overmacht zonder dat de Contractpartij recht heeft op schadevergoeding in dat verband. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.
10.4 In het geval Handelsonderneming WK bij het intreden van de overmacht-situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of als gevolg van de overmacht-situatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Handelsonderneming WK gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. het deel dat zij kan leveren afzonderlijk te factureren. De Contractpartij is dan verplicht die factuur te voldoen..

Artikel 11: diversen
11.1 Handelsonderneming WK heeft het recht deze algemene voorwaarden en disclaimer(s) te wijzigen. Zij zal de Contractpartij hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat op de website www.wk-turbo.com. De algemene voorwaarden die op de website zijn geplaatst zijn geldend. Door en na plaatsing van nieuwe algemene voorwaarden op de website komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.
11.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Handelsonderneming WK zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
11.3 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
11.4 Alle geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Hengelo.